top of page

我們現正招聘以下大量職位:

 

 

- 會計 / 核數

 

- 銀行 / 財務

 

- 屋宇 / 建築

 

- 銷售及市場 / 公關

 

- 管理 / 行政 / 人力資源

 

- 商品 / 採購

 

- 船務 / 物流

 

- 產品設計 / 圖案設計 / 室內設計

 

- 技術人員 / 高級行政人員

 

- 法務 / 項目經理

 

 

 

工作申請 :

請把履歷電郵到 : cv@recruithk.net

註:請附上MS WORD file並在主旨註明職位名稱

bottom of page